پاسخ به پرسش های متداول

پاسخ به پرسش های متداول

کد تخفیف خود را چگونه اعمال کنم؟

در زمانی که ثبت سفارش انجام می دهید، کد تخفیف را در مرحله ثبت سفارش و در کادر کوچک سمت چپ و پایین وارد نمایید.اعمال کد تخفیف را زده و ثبت سفارش انجام دهید.

سفارش من در چه بازه زمانی ارسال می گردد؟